ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIES

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Mint & Mayonaise: Mint & Mayonaise Interieur Advies & Blog gevestigd op Stationsweg 23 in Nieuwersluis.
De opdrachtnemer: Mint & Mayonaise die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mint & Mayonaise als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mint & Mayonaise met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Mint & Mayonaise.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Mint & Mayonaise Advies & Blog, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

 

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

 • De door Mint & Mayonaise opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Mint & Mayonaise zijn in euro en inclusief btw.
 • De door Mint & Mayonaise opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
 • In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Mint & Mayonaise zijn bevestigd.
 • Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50%, start ons team met het ontwerp.

 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

Mint & Mayonaise verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Mint & Mayonaise op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

De honorering van Mint & Mayonaise kan als volgt worden overeengekomen:

 1. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
 2. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
 3. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting;
 4. Reiskosten indien afgesproken op voorhand.

 

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Mint & Mayonaise verricht tengevolge van:

 1. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
 2. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Mint & Mayonaise informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

Declaraties van Mint & Mayonaise dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer               NL09 TRIO 0197 9785 25 onder vermelding van het factuurnummer.

 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand.
 • Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Mint & Mayonaise daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 • Alle vorderingen van Mint & Mayonaise worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 8 – Duur en beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Mint & Mayonaise, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Mint & Mayonaise wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Mint & Mayonaise gerechtigd te vorderen:

 • 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
 • De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Mint & Mayonaise ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 • Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

 

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Mint & Mayonaise de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Mint & Mayonaise is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

 

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Mint & Mayonaise en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht Mint & Mayonaise ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Mint & Mayonaise en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Mint & Mayonaise bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 • Mint & Mayonaise heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Mint & Mayonaise, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mint & Mayonaise.
 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
 • Bij het overnemen van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever Mint & Mayonaise een vergoeding verschuldigd, Mint & Mayonaise behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquisitiedoeleinde.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Mint & Mayonaise voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 • Mint & Mayonaise is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • Mint & Mayonaise is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 • Indien het ontwerp van Mint & Mayonaise niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Mint & Mayonaise, dan is Mint & Mayonaise slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Mint & Mayonaise.
 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Mint & Mayonaise, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Mint & Mayonaise met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 • In geval van aansprakelijkheid van Mint & Mayonaise, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Mint & Mayonaise kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 13 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Mint & Mayonaise kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Mint & Mayonaise overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Mint & Mayonaise geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 • In geval van overmacht heeft Mint & Mayonaise het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 • Indien Mint & Mayonaise bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Mint & Mayonaise gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mint & Mayonaise omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Mint & Mayonaise gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Mint & Mayonaise en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Mint & Mayonaise en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mint & Mayonaise is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Mint & Mayonaise.

 

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
 

Mint & Mayonaise | www.mintenmayonaise.nl | Nieuwersluis

© 2014 - 2024 mintenmayonaise | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel